El repte de les dones a la nova República Catalana

Les dones volem gaudir plenament dels nostres drets de ciutadania i per aquest motiu estem obertes a establir nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions que afecten la nostra vida col•lectiva. Desitgem aconseguir una ciutadania plena que ens permeti participar de manera activa i superar els impediments que històricament s’han oposat a l’exercici dels nostres drets socials, polítics, econòmics i culturals.

Per aquest motiu, en aquest moment que estem en plena elaboració del programa electoral, i que cal definir quin país volem.
En matèria de gènere, l’article 41de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) defineix els objectius, que en el cas de tenir les competències exclusives, podria aplicar les nostres lleis i no les foranes. Alguns exemples propers:

La Reforma laboral RDL 3/2012 suposa un retrocés en els drets laborals de les dones ja que augmenta la dificultat a la conciliació laboral i familiar precaritza les condicions per la flexibilització la jornada laboral en interès de l’empresa.

La proposta de reforma de la llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, dinamitarà el dret de la dona a decidir sobre el propi cos, un dret recollir i protegit a l’article 41.5 de l’EAC

Als Països Catalans, les dones menors de 35 anys cobren, més d’un 20% menys que els homes per la mateixa feina, percentatge que s’incrementa amb l’edat, ja que les diferències entre homes i dones no fa més que augmentar a mesura que s’avança en la carrera professional

Tenim una oportunitat. Ara és el moment de definir quina societat necessitem. Una societat on els drets de les dones s’exerceixin i s’apliquin.


Maria Rosa Amoròs
Secretària de la Dona