Debat de Política General: lluita contra la violència sexual i de gènere i els trastorns de la conducta alimentària.

El passat mes de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar durant el Debat de Política General una resolució per tal de lluitar contra la violència sexual i de gènere. En la mateixa resolució es va aprovar la petició de prohibir les pàgines web, blogs i altres portals d’internet que amb el seu missatge poden incitar a la població a patir trastorns de la conducta alimentària.

Els punts aprovats són els següents:

1. Posar en marxa el grup de treball sobre violència sexual de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència masclista tal com recull el DECRET 60/2010, d'11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5645, pàg. 44401, de 8.6.2010 i en el DOGC núm. 5669, pàg. 54053, de 13.7.2010) , durant el darrer trimestre de l’any 2014, amb l’objectiu de posar en marxa un nou Model Nacional de Prevenció, Detecció i Atenció de les dones que han patit qualsevol tipus de manifestacions de les violències sexuals.

2. Presentar i fer públic, durant el primer quadrimestre del 2015, l’informe preceptiu d’avaluació del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, PIIVM 2012-2015, de les accions i el pressupost corresponent al 2014.

3. Presentar durant el primer trimestre del 2015, un informe amb dades estadístiques del que suposen a Catalunya els trastorns de la conducta alimentària i les actuacions que s’estan duent a terme i les que hi ha previstes, per part del govern de la Generalitat, per tal de prevenir les malalties relacionades amb aquests trastorns(TCA), inclosos els programes psicoeducatius, i també la totalitat dels recursos que es destinen al guariment de les persones afectades.

4. Fer el seguiment i denunciar les pàgines web pro-anorèxia, pro-bulímia i similars,que amb el seu missatge poden incitar a la població a patir trastorns de de la conducta alimentària.

5. Continuar dissenyant i difonent instruments que promoguin l'educació afectiva i sexual dels nois i noies durant el curs 2014-2015.

6. Instar el  Govern de l’Estat Espanyol  a tirar endavant una norma per tipificar com a delicte la incitació a l’anorèxia i altres trastorns de la conducta alimentària similars.

7. Instar el  Govern de l’Estat Espanyol a tancar les pàgines web, blogs i altres portals d’internet  que amb el seu missatge poden incitar a la població a patir trastorns de la conducta alimentària.