22 de Febrer Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Dones i Homes

En el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Dones i Homes, les Joventuts d'Esquerra i Esquerra Republicana volem denunciar les importants desigualtats retributives que encara persisteixen per raó de gènere en el mercat de treball i volem reivindicar la necessitat de la superació d’aquestes desigualtats que atempten contra els drets fonamentals de les dones i barren el pas a l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Segons dades del 2012 d'un informe de l'UGT , el guany salarial entre homes i dones de mitjana és a Catalunya d'un 24,81%, al País valencià d’un 26,42% i a les illes d’un 16.78%. No hi ha cap dada que confirmi que aquesta esquerda salarial disminueix amb el temps, sinó tot el contrari, i de fet s'ha intensificat amb la crisi econòmica.De fet, són moltes i variades les situacions de discriminació directa que pateixen les dones dins el mercat laboral. A banda de la diferent retribució per a la mateixa feina, també ens trobem amb els estereotips de gènere que pressuposen que les dones tenen una major capacitat per fer unes tasques concretes, com poden ser les de cura de les persones dependents i que, equivocadament, solen ser feines poc valorades social i econòmicament.


Altres dificultats presents són els prejudicis que sovint dificulten la contractació de les dones en determinats cicles vitals, com pot ser la maternitat. També caldria afegir la manca de coresponsabilitat en les tasques de cura domèstica i uns horaris que no permeten una veritable conciliació de la vida laboral i familiar.


Tot plegat acaba essent una càrrega per les dones que dificulta la seva participació en el mercat de treball.


Cal, doncs, implicació i un veritable compromís polític i social per aplicar mesures legislatives, i també de control i transparència salarial, dirigides a combatre la discriminació en l’accés a l’ocupació i en la retribució econòmica, la segregació ocupacional, la discriminació en la promoció professional i la conciliació de la vida familiar i laboral.

La igualtat real o efectiva entre dones i homes ha de ser molt més que una simple declaració d’intencions.