Aprovada la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes

Fa pocs dies, a casa nostra, vàrem tenir l’oportunitat de fer un pas més en l’eradicació d’aquesta desigualtat crònica que patim les dones, des de fa segles, tant aquí com arreu del món.

Amb el consens de tots els grups parlamentaris però després dies i dies de debat, el passat 8 de juliol vam aprovar la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes.
Aquesta llei té com a objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat efectiva i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Com a societat del s.XXI tenim clar que ens cal construir definitivament una relació entre homes i dones basada en la equitat, la coresponsabilitat i el respecte mutus.
Però, per aconseguir-ho, ens calia una llei catalana d’igualtat?, doncs la resposta és radicalment, sí! :

- Perquè volem acabar amb una de les injustícies que més percentatge de població afecta el nostre país, com és la desigualtat de gènere.

- Perquè volem que les dones desenvolupin llur personalitat lliure de qualsevol discriminació i violència.

- Perquè la perspectiva de gènere impregni totes les polítiques dels poders públics de Catalunya.

- Perquè la Generalitat, gràcies a l’Estatut té la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere i l’ha de desenvolupar.

- Perquè volem ser coherents amb tots els pronunciaments internacionals compromesos amb la igualtat entre dones i homes, tan en el marc de les Nacions Unides, com en el de la Unió Europea.

Una de les finalitats principals d’aquesta llei és establir les condicions per a eliminar la discriminació que pateixen les dones i per a promoure el seu apoderament. En aquest sentit, socialment tenim un gran repte, perquè la recessió econòmica i la crisi financera està essent utilitzada per uns poders polítics d’ideologia ultraconservadora i patriarcal, dels quals malauradament encara depenem, que ens imposen el retorn als valors més tradicionals.

S’estan perdent drets de les dones que tant han costat d’adquirir. Són drets humans reconeguts i no haurien de ser mai negociables.

Una altra finalitat prioritària és la prevenció i eradicació de la violència masclista, i s’estableixen mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, però també és imprescindible el desplegament total de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista i renovar l’impuls de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclis­ta.

Durant el debat polític hem reflexionat i pres decisions sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva, la transversalitat de gènere en totes les actuacions del govern i organismes dependents, la participació paritària als mitjans de comunicació, la publicitat sexista i la feminització de la pobresa, la coeducació i la universitat com a motor de canvi social, entre moltes d’altres.

Hem concretat la creació de l’Observatori d’igualtat de gènere, la figura dels professionals d’igualtat de gènere, la participació activa i la promoció de la representació paritària als òrgans de decisió, el Registre Públic de Plans d’Igualtat i les clàusules socials d’igualtat als contractes.

Perquè les dones d’avui i també les joves i les nenes es mereixen poder viure amb més plenitud i llibertat que la de les dones de les generacions que ens han precedit, el dia 8 de juliol vàrem plantar una llavor que caldrà vetllar i tenir-ne cura perquè disposi de tots els nutrients necessaris per fer-la créixer ben forta i saludable.

Ara és un bon moment per avançar en la llibertat i els drets de ciutadania i la llei d’igualtat pot ser una eina molt potent per aconseguir-ho.

Com a societat, les dones i homes del nou país, ho hem d’aconseguir, ens hi comprometem i ho farem!


Rosa Amorós i Capdevila
Diputada i membre de la ponència de la llei d'igualtat entre dones i homes
@RosaAmorosC